ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS "TERVIKLIK MAAILM "

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS "TERVIKLIK MAAILM "

Alates 2000 aastast on MTÜ Terviklik Maailm korraldanud ja läbi viinud palju erinevaid seminare ja laagreid. Nende eesmärgiks on võimaldada sise - ja välismaailma avaramalt ja sügavamalt taibata, oma meeli ja tajusid märgata ning neid juhtima õppida.
Kõiki seminare ja laagreid on läbi viidud Eestimaa erinevates paikades.

Koolituste ja laagrite teemade ning praktikate käsitlus põhineb shamanistlikul - holistlikul maailmanägemisel. Sellise käsitluse olulisteks aspektideks on muutunud teadvuseseisundite kogemuslik tundma ja juhtima õppimine. Samuti rituaalide tänapäevastatud kogemuslik lahtimõtestamine  ning iidsete vaimsete tehnoloogiate, kui õppe - ja eneseavardamise töö abivahendite, rakendamine.

 Erinevates kohtades laagreid läbi viies tuli alati  vaimsed tehnoloogiad kiviringide, kivispiraalide, labürintide, koobaste näol välja ehitada ja pärast jälle laiali lammutada. See oli äärmiselt aja - ja töömahukas protsess.

Siit tuligi mõte ja praktiline vajadus koondada laagrite ja seminaride läbiviimine ühte kohta, et  muutunud teadvuseseisundite tundmaõppimist võimaldavad vaimsed tehnoloogiad  oleksid huvitatutele pidevalt statsionaarselt leitavad.

Kohaks sobis ideaalselt laagrite läbiviija Tõnu Talimaa kodukoht, kus oli megaliitehitiste jaoks piisavalt kivimaterjali, laagrite ja koolituste läbiviimiseks sobivad looduslikud tingimused ning pidevalt kohalolev inimene, kes teab ja tunneb seal olevaid vaimseid tehnoloogiaid teoreetiliselt ja praktiliselt.
2007 aasta sügisel alustasime MTÜ Terviklik Maailm inimestega talgukorras keskuse avaruse ettevalmistamist ning 2008 aasta kevadel said esimesed Eluratta kivid paika pandud.
   2008 aastal sai kasutusvalmis laagriruum suure tipiiga, telkimisruumi ja praktikate platsiga. Samuti ehitasime välja higitelgiavaruse, koobaste avaruse ning rajasime ürdiaia. Suvel toimusid erinevatel teemadel ka esimesed 3 - 7 päevased shamaanilaagrid.
2009 aastal ehitasime juurde Põhjala spiraalid ning laagrite läbiviimisel olulised vee ja olmesüsteemid.
2010 aastal uuendasime suure tipii, alustasime labürintide ruumi ehitust.

2010 aasta kevadel astusime Rahvusvahelise Transpersonaalse Assotsiatsiooni "WHOLEWORLD"  liikmeks. Oleme seal üheks tugikeskuseks.  Transpersonaalne Assotsiatsioon "WHOLEWORLD" omakorda on Euroopa Transpersonaalse Assotsiatsiooni liige.

Keskus on rajatud avaruslikkuse printsiibil. See tähendab, et iga vaimne tehnoloogia asub temale omases avaruses ehk energeetilises ruumis. Selline energeetilise eraldatuse ja eripära jälgimine ning hoidmine on nende tehnoloogiatega töö seisukohast oluline.